ສໍາຜັດກັບທໍາມະຊາດທີ່...

Green Jungle Park

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ...

ຂ້າພະເຈົ້າ, ຄອບຄົວ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ລາວກຣິນກຣຸບ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ຕອນຮັບທຸກທ່ານ ສູ່ເວັບໄຊ ກຣິນຈັງໂກພາກ ພວກເຮົາ.

ດ້ວຍຮັກໃນທໍາມະຊາດ, ພວກເຮົາຈາກ ລາວກຣີນກຣຸບ ແມ່ນໄດ້ສຸມທຸກເຫື່ອແຮງ ໃນການສ້າງງກິດຈະກໍາ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ຊີວະນາໆພັນ ທີ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້.

ຄວາມພູມໃຈຂອງພວກເຮົາ

ສວນດອກໄມ້

ແມ່ນສວນດອກໄມ້ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ. ດອກໄມ້ ແມ່ນຈະປູກຕາມລະດູການ ເຊິ່ງທຸກທ່ານຈະໄດ້ສໍາຜັດ ຄວາມສວຍງາມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ດອກໄມ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ.

"ປົກປັກຮັກສາທໍາມະຊາດ ຕ້ອງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ ເພາະມັນສໍາຄັນແກ່ພວກເຮົາ"

ກິດຈະກໍາຜະຈົນໄພ

ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການສ້າງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ກຣິນຈັງໂກພາກ. ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງທຸກຄົນ. ແລະ ຍັງສໍາຄັນຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບອານຸລັກທໍາມະຊາດ.

ອາຄົມ ພົມມະຫານ, ຜູ່ອໍານວຍການໃຫຍ່

ຄໍາຄິດເຫັນຈາກ ຜູ່ມາຢ້ຽມຢາມ

ທ່ານສາມາດຊ່ວຍພົວກເຮົາ ປົກປັກຮັກສາ ກຣີນຈັງໂກພາກ